Inregistrare

Regulamentul campaniei „Castiga un FORD TOURNEO CUSTOM”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1. Organizatorul Campaniei “ Castiga un Ford Tourneo Custom ”, denumita in continuare „Campania” este INFINITY TROPHY TRADING S.R.L cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Teleajen nr. 26, corp A, camera 1, sect. 2, Cod Unic de Înregistrare 17810524, Număr de ordine la Registrul Comerţului J40/12971/2005,legal reprezentată prin Lakatos Peter-Miklos în calitate de Administrator.

Campania se desfășoară prin intermediul site-ului CLUBURI-SPORTIVE.RO (https://www.sportivity.ro) care este administrat de K.P.L.G CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT S.R.L. (administratorul) este o societate înregistrată în România, având sediul social în București, Str. Părului Nr. 30, bl. 59BIS, Sc. 3, et. 1, ap. 91, Cod Poștal 031704 sectorul 3, J40/12971/2005; CUI: RO15182547, J40/1526/2003. Utilizarea site-ului se realizează conform termenilor și condițiilor acestuia care se regăsesc la adresa https://www.sportivity.ro/termeni-si-conditii

2. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania “ Castiga un Ford Tourneo Custom ” se desfășoară pe tot teritoriul României începand cu data de 09.01.2017 – 23.12.2017 sau până în ziua în care Organizatorul decide încetarea Campaniei conform art. 12.1.

3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

  • La campania “ Castiga un Ford Tourneo Custom ” poate participa orice persoană juridică organizată și înregistrată ca Club Sportiv, precum și Asociațiile Sportive care dețin un certificat de identitate sportivă, Federații Sportive, Asociații Județene sau ale Muncicipiului București sau Direcții Județene Sportive. În cazul asociațiilor sportive fără personalitate juridica participarea la concurs se va face prin persoanele fizice desemnate să reprezinte asociația conform Contractului de Societate Civilă Particulară.
  • Pentru a putea participa la tragerile la sorți organizate în cadrul campaniei participanții trebuie să dețină un cont activ în cadrul site-ului WWW.CLUBURI-SPORTIVE.RO conform termenilor și condițiilor site-ului. Participarea la Campanie este condiționata de achiziția de produse comercializate de către organizatorul INFINITY TROPHY TRADING S.R.L. respectiv INFINITY TROPHY BUCURESTI S.R.L în valoare de cel puțin 350 EURO pe timpul desfășurării Campaniei. Suma de 350 EURO nu conține TVA. Valorile în lei vor fi evaluate în euro la cursul BNR din data emiterii facturii. Valoarea de 350 de euro trebuie îndeplinită la o singură achiziție (o singură factură, nu se cumulează mai multe facturi).
  • Participanții trebuie să aibă sediul pe teritoriul Romaniei.
  • Datele furnizate de participanți trebuie să fie corecte, complete și conforme cu realitatea;
  • Cluburile și asociațiile sportive controlate de angajații Organizatorului și ai administratorului site-ului, precum și rudele de grad 1, 2 si 3 ai acestora nu au dreptul să participe în Campanie.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campania “Castiga un Ford Tourneo Custom”, orice persoană interesată trebuie să dețină un cont activ pe site-ul CLUBURI-SPORTIVE.RO (https://www.sportivity.ro), prin oricare dintre modalitățile de abonare existente, contul fiind necesar să fie activ până în ziua în care Organizatorul decide încetarea Campaniei conform art. 12.1.

4.2. Participantul trebuie să înscrie o adresa de e-mail validă și numele său real, folosind oricare dintre modalitățile de abonare existente.

4.3. Prin înregistrarea în Campanie, participanții își dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale și a imaginii în scopuri publicitare. La înregistrarea în Campanie participanților li se va cere dovada că au achiziționat bunuri de la Organizator.

5. PREMII

5.1. Premiile Campaniei sunt:
Un Microbus 8 + 1 Ford Tourneo Custom
Valoarea totală a premiilor este : 26 727 EUR + TVA

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Câștigătorul va fi extras dintre participanții înscriși în concurs, până în data de 22.12.2017, ora 23.55.
Extragerea câstigătorului marelui premiu se va face pe data de 15.01.2018.

6.2. Fiecare Câștigător este extras în funcție de ID-ul său de înscriere.
Fiecare abonat dispune de un ID unic, comunicat Participantului și prin e-mail, imediat după înscrierea la concurs. ID-ul de înscriere este un număr natural.

6.3. Dacă, înainte de extragere, Participantul la Campanie se dezabonează de pe site-ul CLUBURI-SPORTIVE.RO (https://www.sportivity.ro), acesta nu va mai participa la Campanie și, implicit, în extragere.

6.4. Organizatorul va contacta prin e-mail Câștigătorul, folosind adresa de e-mail utilizată la înscrierea în site, in maxim 7 zile lucrătoare de la desemnarea lor. Dacă în urma acestei încercări, Câștigătorul nu poate fi contactat, sau dacă refuza premiul, se va desemna alt Câștigător din cele două Rezerve extrase în cadrul aceleiași etape de premiere, acestea fiind cei care detine ID-ul imediat urmator generat. Dacă în urma acestei încercări, niciun Câștigător nu poate fi contactat, sau dacă refuză premiul, se va reface extragerea și se va desemna alt Câștigător prin mecanismul de mai sus. Numele câștigătorului va fi anunțat și prin intermediul site-ului.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte.

8. VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Validarea Câștigătorului se va face pe baza adresei de e-mail și a următoarelor documente: actul de înregistrare al persoanei juridice și carte de identitate sau buletin de identitate sau pașaport al persoanei care reprezintă legal persoana juridică., precum și actele privind efectuarea unei achiziții de la Organizator în cuantumul minim arătat, achiziție care a fost plătită in termenul menționat pe factură.

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul nu este răspunzător de plata de taxe și impozite, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant), pe website-ul CLUBURI-SPORTIVE.RO (https://www.sportivity.ro), dar si la sediul Organizatorului.

11. FORTA MAJORA

11.1. Forța majora reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă intervine o situație de forță majoră care împiedică și/sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei “Castiga un Ford Tourneo Custom”, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform art.1351 și următoarele din Codul Civil.

11.3. Dacă Organizatorul invoca forța majoră este obligat să comunice participanților Campaniei “Castiga un Ford Tourneo Custom” existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

11.4. Cazul de forță majoră va fi comunicat pe website-ul CLUBURI-SPORTIVE.RO (https://www.sportivity.ro).

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta prezenta Campanie pe parcursul desfășurării Campaniei cu mențiunea ca încetare va fi adusă la cunoștința participanților și a publicului cu cel puţin 48 de ore înainte de a înceta, prin intermediul CLUBURI-SPORTIVE.RO (https://www.sportivity.ro)

12.2. Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră și/sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua și/sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfășurarea Campaniei.

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Participarea la aceasta Campanie confirmă acceptarea necondiționată a fiecărui Participant ca datele sale inclusive cele cu caracter personal să poată fi făcute publice și folosite de organizator în scop publicitar, nelimitat teritorial și/sau temporal, precum și prin utilizarea oricărei modalități de promovare (ex. internet, afișaj stradal etc.).

13.2. Prin participarea la Campanie, participanții acceptă în mod necondiționat și explicit ca datele inclusive cele personale de identificare să fie utilizate și stocate într-o baza de date, aceasta putând fi folosită de către Organizator sau subcontractanți ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicații similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege în cazul acordării premiului etc.

13.3. Organizatorul poate face publice informațiile privind numele participanților și orice alte date pe care le consideră necesare.

13.4. Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor si dreptul la opoziție.

13.5. Dacă participanții nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de către Organizator în modul expus în paragraful anterior.

13.6. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondență, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, transmisă la adresa Organizatorului.

14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și Legea 677/2001 – privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

15. LITIGII

15.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către Organizator este definitivă.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din București.

16. ALTE REGLEMENTARI

16.1. În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

16.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător, cauzată de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondenței de către acesta, etc. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu iși asuma răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanțiilor, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

16.3. Prezentul Regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe website-ul CLUBURI-SPORTIVE.RO (https://www.sportivity.ro) sau poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului.

16.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfășurării Campaniei (cum ar fi dar fără a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu mențiunea ca eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul website-ului CLUBURI-SPORTIVE.RO (https://www.sportivity.ro)

 

Organizatorul Campaniei

Acest site foloseste cookies. Prin continuarea navigarii iti acorzi acceptul pentru utilizarea lor. Afla mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close